कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,वाडा

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री. अतुल पारसकर गट विकास अधिकारी (उ.श्रे ) पंचायत समिती वाडा - bdowada@gmail.com
2 श्री. बाबूलाल कोळी सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वाडा - bdowada@gmail.com
3 श्रीम. राजकौर कल्पेश पाटील उप अभियंता ( पाट ) पाटबंधारे विभाग , पं.स. वाडा 9158016045 --
4 श्री. राजेश पाध्ये उप अभियंता ( पापु ) पाणीपुरवठा विभाग , पं.स. वाडा 8806160660 --
5 श्री. अंकुश निमजे उप अभियंता प्र. ( बांध ) बांधकाम विभाग , पं.स. वाडा 9136787947 -
6 श्री. जयंत खोत गट शिक्षण अधिकारी कृषी विभाग , पं.स. वाडा 8975775571 --
7 - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आयसीडीएस विभाग वाडा 1 , पं.स. वाडा - -
8 श्रीम. मयुरी कर्पे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आयसीडीएस विभाग वाडा 2 , पं.स. वाडा 9823521984 --
9 डॉ. संजय बुरुपुल्ले तालुका आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग , पं.स. वाडा 9049272555 -
10 श्री. संदेश दुमाडा कृषी अधिकारी कृषी विभाग 9637111234 --
11 श्री. बाबासाहेब शिंदे कृषी अधिकारी कृषी विभाग 9552403353 --
12 श्रीमती करुणा डोंगरदिवे पशुधन विकास अधिकारी (वि) पशुसंवर्धन विभाग 9730845450 --
13 श्री. विनायक भोसले सहायक लेखा अधिकारी लेखा विभाग - -
14 श्री. लहू थाळेकर विस्तार अधिकारी (ग्रा.) ग्रामपंचायत विभाग 9730008326 -
15 श्री. प्रमोद पाटील सहायक कार्यक्रम अधिकारी एमआरईजीएस विभाग 9970469123 --
16 श्री. महेश भोईर तालुका पेसा समन्वयक पेसा (ग्रामपंचायत विभाग) 8007495549 --
17 डॉ. समाधान पगारे वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र, कुडूस 9967639423 --
18 डॉ.यतीश सुरेश पाटील वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ. केंद्र, परळी 9096969656 --
19 डॉ. अनिल शंकर गवारी वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र, गोऱ्हे 7875084767 --
20 डॉ.भूषण पष्टे वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र, खानिवली 7020245781 --
21 - - - -- --
22 - - - -- --