कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,वाडा

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्रीम. राजलक्ष्मी येरपुडे गट विकास अधिकारी (उ.श्रे) पंचायत समिती वाडा गट विकास अधिकारी (उ.श्रे) पंचायत समिती वाडा -- --
2 श्रीम. पल्लवी सस्ते सहाय्यक गट विकास अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी -- --
3 श्रीम. राजकौर कल्पेश पाटील उप अभियंता पाटबंधारे उप अभियंता पाटबंधारे -- --
4 श्री. पी.एस.कुलकर्णी उप अभियंता पाणी पुरवठा उप अभियंता पाणी पुरवठा --- --
5 श्री. नरेंद्र एम. खराडे उप अभियंता बांधकाम उप अभियंता बांधकाम -- -
6 श्री. कृष्णा रोडु जाधव प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी -- --
7 श्री. जी.ए.खोसे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वाडा-१ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वाडा-१ -- --
8 श्रीम. एम. बी. कर्पे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वाडा वाडा-२ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वाडा वाडा-२ -- --
9 डॉ. डी.डी. सोनावणे तालुका आरोग्य अधिकारी तालुका आरोग्य अधिकारी -- -
10 डॉ. दिलीप सुखदेव इंगळे वैदयकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र खानिवली वैदयकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र खानिवली -- --
11 डॉ.प्रविण वर्जन राठोड वैदयकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र परळी वैदयकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र परळी -- --
12 डॉ. शशीकांत वाघ प्रभारी वैदयकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र गो-हे प्रभारी वैदयकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र गो-हे -- --
13 डॉ. प्रमोद शंकर निकाळजे वैदयकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र कुडुस वैदयकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र कुडुस -- --
14 डॉ.एस.एस.कदम पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती वाडा पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती वाडा -- -
15 डॉ.एन.एल.पाटील पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना पाली -- --
16 श्रीम. तेजस्विनी साठे पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना गो-हे -- --
17 डॉ.एस.आर.जाधव पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकियदवाखाना मानिवली -- --
18 डॉ.जी.डी.गुंजाळ पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना कुडुस -- --
19 डॉ.डी.के.गोसावी पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना परळी -- --
20 डॉ.सरोजिनी कांबळे पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना सोनाळे -- --
21 डॅा मिलन जाधव पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना मांडवा -- --
22 डॉ.तेजस्विनी ग.साठे पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना हमरापुर -- --