अंगणवाडी


ए.बा.वि.सेवा योजना वाडा प्रकल्प 1 मधील अंगणवाडी केंद्राची नावे
अ.क्र ग्रामपंचायतीचे नाव अंगणवाडी केंद्राचे नाव
1 डाहे डाहे
2   आंबतपाडा
3   बोचलपाडा 1
4   बोचलपाडा 2 ( मिनी )
5 हारोसाले हरोसाळे
6   गावठाण पाडा
7   देवीचापाडा (मिनी)
8   देसई
9 वाडा (नगरपंचायत) कथोडपाडा
10   तळ्याचापाडा
11   नेहरूनगर
12   मोहंड्याचापाडा
13   कवटेपाडा
14   पिक कॉलनी
15 वाडा (नगरपंचायत) सोनारपाडा
16   उर्दुशाळा
17   शिवाजीनगर
18   वाडा 1
19   विवेकनगर
20   विष्णुनगर
21 देवळी देवळी
22   ठुणावे
23   उमरोठे
24   नदीपाडा
25 मानिवली मानिवली
26   खैरे
27   सासणे
28   डोंगरीपाडा (मिनी)
29   धिंडेपाडा
30   पास्ते
31 सोनशिव गाळे
32   धिंडेपाडा
33 सोनशिव सोनशिव
34   कोलेकरपाडा (मिनी)
35 वाडा (नगरपंचायत) संजयगांधी नगर
36   राजीवगांधी चौक
37   गणेश मैदान
38   एनशेत रोड
39   सिद्धेश्वर रोड
40   मीनाताई ठाकरे नगर
41 एनशेत एनशेत
42   पेठरांजणी
43 कासघर कासघर
44   शिरसाड
45   राऊतपाडा (मिनी)
46   गवतेपाडा
47   पलाटपाडा
48 मोज मोज
49   वरई बु (मिनी)
50   वरई खु
51   तिळसा
52   लीलकापाडा(मिनी)
53   धापशीपाडा(मिनी)
54 बिलघर बिलघर
55   बोरीचापाडा(मिनी)
56   कापरी
57   वडवली
58 सोनाळा बु सोनाळा बु
59   सोनाळा खु
60 कळंभा कळंभा
61   कुवारीपाडा(मिनी)
62   जोशीपाडा(मिनी)
63 निशेत निशेत
64 गारगाव गारगाव
65   गाळाचापाडा
66   झुगरेपाडा
67   नाकाडपाडा
68   चिंचपाडा
69   आंबेपाडा
70   टोपलेपाडा मिनी
71 परळी परळी
72   पिंपळपाडा मिनी
73   ठाकुरपाडा मिनी
74 ओगदा ओगदा
75   वडपाडा
76   फणसपाडा
77   घोडसाखर
78   पाटीलपाडा मिनी
79 ओगदा दिवेपाडा मिनी
80   तिलमाळ
81   सागमाळ
82   टोकरेपाडा
83 खोडदे खोडदे
84   पाचघर
85   मोहमाळ
86   ताडमाळ
87 मांडवा मांडवा
88   तळ्याचापाडा मिनी
89   बालशेतपाडा
90   धावरपाडा
91 शेले शेले
92   धापड
93   घाटाळपाडा
94   डाढरे
95   कोलिंमसरोवर
96   निहाळीपाडा
97 बालिवली बालिवली
98   कळंभोळी
99 गारगाव पिंजाळ
100   वंगणपाडा
101   दाभोण
102 पिक पिक
103   धर्मवीरनगर
104   कातकरीपाडा मिनी
105   गावदेवीपाडा मिनी
106   शिलोत्तर
107 डाहे दहिवली कुंभिस्ते
108   मुरबीचापाडा
109   बातरेपाडा
110   खरपडे पाडा मिनी
111   कशिवली मिनी
112 मांगरूळ मांगरूळ
113   वंगणपाडा
114   सुतकपाडा
115   उंबरपाडा
116   बोंड्याचापाडा
117   उंबरद्याचापाडा
118   फणसपाडा मिनी
119 उज्जेंनी उज्जेंनी
120   विर्हे
121   घायपातपाडा
122   साखरशेत
123   भोकरपाडा
124   सतरोंडा
125 आखाडा आखाडा
126   बरफपाडा
127   घोडीचापाडा
128   वडवली
129 वरसाळे वरसाळे
130   कटीचापाडा
131   आकाशपाडा मिनी
132   मंदारपाडा
133   नवापाडा
134   सागपाडा
135 वरसाळे चरणवाडी
136   कडूपाडा मिनी
137   उमद्याचापाडा मिनी
138   पाटीलपाडा
139   बोरशेती मिनी

ए.बा.वि.सेवा योजना वाडा प्रकल्प 2 मधील अंगणवाडी केंद्राची नावे
अ.क्र ग्रामपंचायतीचे नाव अंगणवाडी केंद्राचे नाव
गो-हा गो-हा १
  गो-हा २
  मानिचापाडा
  मानकुली
शेल्टे शेल्टे
मांडा मुंगुस्ते
  देवळी
सांगे/नाणे सांगे
  कोंबडखोप
१०   भेकरीचापाडा
११   नाणे गावठण
१२   अवचितपाडा
१३   राईकरपाडा
१४ गालतरे गालतरे
१५   धुसाळपाडा
१६   मु-हापाडा
१७   कुर्ले
१८ गुहिर/कुर्ले गुहिर
१९   गायकरपाडा
२० हमरापूर करंजपाडा
२१   शाळेचापाडा
२२   हमरापूर
२३   आंबातपाडा
२४   माळीपाडा
२५ अंभई/आमगाव खुटल
२६   बरडपाडा
२७   आमगाव
२८   बरफपाडा
२९   खिंडीचापाडा
३०   गडगपाडा
३१   अंभई
३२   गवारीपाडा
३३   गवारीपाडा
३४ कंचाड कंचाड
३५   पांढरेपाडा
३६ शेल्टे वाघोटे
३७ मांडा मांडा
३८   कु-हाडपाडा
३९   केळीचापाडा
४०   वावेघर १
४१   वावेघर २
४२ कळमखांड कळमखांड
४३   नानापाटिलपाडा
४४   मरलेपाडा
४५   चणेमान
४६ पोशेरी पोशेरी
४७   शिंगडापाडा
४८   डोंगरपाडा
४९   पाली
५०   पाली गावठण
५१   बोरोठीपाडा
५२   पिंपळास
५३   वाघातपाडा
५४   कातकरीपाडा
५५   पिंगेमान
५६ सुपोंडे सुपोंडे
५७   शिपाईपाडा
५८   कुमदल
५९   रायसलपाडा
६० आंबिवली ब्राम्हणगाव
६१   कांयडोलपाडा
६२   भोमटेपाडा
६३ खरीवली खरीवली १
६४   खरीवली २
६५   खुटलपाडा
६६   टकलीपाडा
६७   आपटी
६८ मांडा भोपीवली
६९ सापने बु. सापने बु.
७०   माळीपाडा
७१   सापने खु.
७२   पवारपाडा
७३   भिनारपाडा
७४   करांजे
७५   दापचरीपाडा
७६   धींडापाडा
७७ वरले वरले
७८   बरफपाडा
७९   किरीवली
८०   कादिवली
८१ सरसओहळ सरसओहळ
८२   शीळपाडा
८३   विलकोस
८४ आलमान आलमान
८५   मेाकाशीपाडा
८६ खानिवली खानिवली
८७   खा.पाटीलपाडा
८८   खा.अवचितपाडा
८९   मोहनेपाडा
९० भावेघर भावेघर
९१ बिलोशी बिलोशी
९२   बि.पाटीलपाडा
९३   चोरघेपाडा
९४ निचोळे निचोळे
९५ आब्जे आब्जे
९६   थाळेकरपाडा
९७   वैतरणानगर
९८ अंबिस्ते बु अंबिस्ते बु
९९   अंबिस्ते खु
१००   वशीकपाडा
१०१   जांभळयाचापाडा
१०२ गौरापुर गौरापूर
१०३   भेाईरपाडा
१०४   लोढांरेपाडा
१०५ पालसई १ पालसई १
१०६   पालसई २
१०७   डबकेपाडा
१०८   असनस
१०९   कळंभई
११०   क.अवचितपाडा
१११   बोरांडा
११२ वसुरी बु वसुरी बु
११३   गावदेवीपाडा
११४   आग्रीपाडा
११५   आवंढे
११६   शेलारपाडा
११७   रावाचापाडा
११८   हटटीचापाडा
११९ वसुरी खु वसुरी खु
१२०   सुर्वेपाडा
१२१ बिलावली बिलावली
१२२   गायमालपाडा
१२३   गायकरपाडा
१२४   खरीवली पौ
१२५   वारलीपाडा
१२६ बुधावली बुधावली
१२७   बंधारपाडा
१२८   काटी
१२९ गुंज गुंज
१३०   तळयाचापाडा
१३१   खदानपाडा
१३२ देवघर देवघर
१३३   आखाडापाडा
१३४ नेहरोली नेहरोली
१३५   डोंगरपाडा
१३६   भुजडपाडा
१३७ चिखले चिखले
१३८   गिरणीपाडा
१३९   बिबोटीपाडा
१४० जामघर जामघर
१४१   पापडेपाडा
१४२   वावरेपाडा
१४३   लखमापूर
१४४   किनईपाडा
१४५ कोनसई कोनसई
१४६   नदीपाडा
१४७   मेघवालेपाडा
१४८ अबिटघर अबिटघर
१४९ अबिटघर मोरघेपाडा
१५० अबिटघर साठेपाडा
१५१ अबिटघर बावळी
१५२ अबिटघर पळसपाडा
१५३ सावरखांड/गोळेघर/चिखले सावरखांड
१५४ सावरखांड/गोळेघर/चिखले गोळेघर
१५५ तिळगांव/देवगांव तिळगांव
१५६ तिळगांव/देवगांव नारळीपाडा
१५७ तिळगांव/देवगांव बाबरपाडा
१५८ तुसे तुसे
१५९ तुसे दोडेपाडा
१६० तुसे फणसपाडा
१६१ तुसे सालकरपाडा
१६२ तुसे आंबातपाडा
१६३ सारशी/मालोंडे सारशी
१६४ सारशी/मालोंडे माढेपाडा
१६५ सारशी/मालोंडे खिंडीचापाडा
१६६ सारशी/मालोंडे मालोंडे
१६७ मोज विलकोस
१६८ मोज भूदानपाडा
१६९ मोज पिंपरोली
१७० मोज वरखंडापाडा
१७१ मोज पिंप. गावठण
१७२ कोने कोने
१७३ कोने शिरीषपाडा
१७४ कोने विजापूर
१७५ कोने जांभूळपाडा
१७६ गांध्रे गांध्रे
१७७ गांध्रे ओहळपाडा
१७८ गांध्रे सडकेचापाडा
१७९ गांध्रे ठाकरेपाडा
१८० गातेस बु. गातेस बु.
१८१ गातेस बु. पाहुणीपाडा
१८२ गातेस बु. गातेस खुर्द
१८३ गातेस बु. कोळकेवाडी
१८४ कुडूस कुडूस
१८५   मल्ल्याणपाडा
१८६   खडकपाडा
१८७ खुपरी खुपरी
१८८   वडपाडा
१८९   ठाकरेपाडा
१९०   गडगपाडा
१९१   भोईरपाडा
१९२ कांबरे कांबरे
१९३   जोगमार्गेपाडा
१९४   नडगेपाडा
१९५   माळीपाडा
१९६ कुयलू कुयलू
१९७   भुरकुडपाडा
१९८   नेहालपाडा
१९९   चेन्द्वली
२००   वांगडपाडा
२०१   तोरणे
२०२   धींडेपाडा
२०३ खैरे-आंबिवली खैरे-आंबिवली
२०४   जाळे
२०५   गावितपाडा
२०६   बेरशेती
२०७   वारनोल
२०८   थापडपाडा
२०९   झाडखैरे
२१०   सहारेपाडा
२११   देवगाव
२१२   वाघेपाडा
२१३   हिरवेपाडा
२१४ कोंढले कोंढले
२१५   जाभुळपाडा
२१६   दिनकरपाडा
२१७   विसेपाडा
२१८   बांधणपाडा
२१९   म्हसवळ
२२०   रावतेपाडा
२२१   उंबरपाडा
२२२   चंद्रपाडा
२२३ चिंचघर चिंचघर
२२४   चिंचघरपाडा
२२५   चिंचघरपाडाआळी
२२६ डोंगस्ते डोंगस्ते
२२७   विजयगड
२२८   पष्टेपाडा
२२९   काचरेपाडा
२३० मुसारणे मुसारणे
२३१ उचाट उचाट
२३२ नारे नारे-1
२३३   नारे-2
२३४   तानसाफार्म
२३५ घोणसई घोणसई
२३६   पिलानेपाडा
२३७   मेट
२३८ मांगाठणे मांगाठणे
२३९   तिल्हेरीपाडा
२४०   घोलपाडा
२४१   सापरोंडे
२४२   तळयाचापाडा
२४३   उसर
२४४   मोहोटयाचापाडा
२४५   पळसपाडा
२४६   शिंदेवाडी
२४७   वडवली
२४८   उसरकॅम्प
२४९ चांबळे डाकिवली
२५०   घरतपाडा
२५१   चांबळे
२५२   चेंबूरपाडा
२५३   लोहपे
२५४   पवारपाडा
२५५ केळठण केळठण
२५६   नेवाळपाडा
२५७   अवचितपाडा
२५८   गोराड
२५९   मातेरापाडा
२६०   कोचेचापाडा
२६१   धोदडेपाडा
२६२   निंबवली
२६३   नांदणी
२६४   गायगोठा
२६५   कोलेकरपाडा
२६६   कोशिमशेत
२६७   अंबरभुई
२६८   भोवरेपाडा
२६९   डवलेपाडा
२७०   बामणशेत