पंचायत समिती, वाडा
आगरी अली, वाडा,
ता . जि . पालघर, महाराष्ट्र.
जि.पालघर, महाराष्ट्र ४२१३०३