ग्रामपंचायत


ग्रामपंचायत व महसूल गाव
अ.क्रं ग्रामपंचायतीचे नाव अ.क्र. महसूल गावाचे नाव
1 2   3
1 अंभई 1 अंभई
    2 आमगाव
    3 खुटल
       
2 आब्जे 4 आब्जे
    5 वैतरणानगर
       
3 आखाडा 6 आखाडा
    7 वडवली
       
4 आलमान 8 आलमान
5 आबिटघर 9 आबिटघर
    10 बावली
       
6 आंबिस्ते बु. 11 आंबिस्ते बु.
    12 आंबिस्ते खु.
       
7 ऐनशेत 13 ऐनशेत
    14 पेठरांजनी
       
8 ओगदा 15 ओगदा
    16 पाचघर
    17 तिळमाळ
    18 फणसगाव
    19 खोडदे
       
9 बालिवली 20 बालिवली
    21 कळंभोली
       
10 बिलावली 22 बिलावली
    23 खरीवली
       
11 बिलेाशी 24 बिलेाशी
    25 वसूरी खुर्द
       
12 बिलघर 26 बिलघर
    27 कापरी
    28 वडवली
       
13 बुधावली 29 बुधावली
    30 काटी
       
14 भावेघर 31 भावेघर
15 चांबळे 32 चांबळे
16 चिखले 33 चिखले
    34 सावरखांड
    35 गेाळेघर
       
17 चिंचघर 36 चिंचघर
18 डाहे 37 डाहे
    38 द.कुंभिस्ते
       
19 डाकीवली 39 डाकीवली
20 डोंगस्ते 40 डोंगस्ते
    41 विजयगड
       
21 देवळी 42 देवळी
    43 ठुणावे
    44 उमरोठे
       
22 देवघर 45 देवघर
23 गांध्रे 46 गांध्रे
24 गारगाव 47 गारगाव
    48 पिंजाळ
    49 दाभोण
       
25 गातेस बुद्रुक 50 गातेस बुद्रुक
    51 गातेस खुर्द
       
26 गालतरे 52 गालतरे
27 गुंज 53 गुंज
28 गुहिर 54 गुहिर
    55 कुर्ले
       
29 गो-हा 56 गो-हा
30 गोराड 57 गोराड
31 गौरापूर 58 गौरापूर
32 हमरापूर 59 हमरापूर
    60 करंजपाडा
       
33 हरोसाळे 61 हरोसाळे
    62 देसई
       
34 जामघर 63 जामघर
    64 लखमापूर
       
35 कळंभे 65 कळंभे
    66 निशेत
       
36 कंचाड 67 कंचाड
37 कलमखांड 68 कलमखांड
38 कासघर 69 कासघर
    70 शिरसाड
       
39 कांबारे 71 कांबारे
40 कुडूस 72 कुडूस
41 कुयलू 73 कुयलू
    74 चेंदवली
    75 तोरणे
       
42 कोंढले 76 कोंढले
    77 म्हसवळ
       
43 कोने 78 कोने
    79 विजापूर
       
44 कोनसई 80 कोनसई
45 केळठण 81 केळठण
    82 निंबवली
    83 लोहपे
       
46 खानिवली 84 खानिवली
47 खरीवली 85 खरीवली
    86 आपटी
       
48 खैरेआंबिवली 87 खैरेआंबिवली
    88 वारनोळ
    89 जाळे
    90 बेरशेती
    91 झाडखैरे
       
49 खुपरी 92 खुपरी
50 मांडवा 93 मांडवा
51 मांडा 94 मांडा
    95 वावेघर
    96 देवळी
    97 भोपिवली
    98 मुंगुस्ते
       
52 मांगरूळ 99 मांगरूळ
53 मानिवली 100 मानिवली
    101 सासणे
    102 खैरे
    103 पास्ते
       
54 मुसारणे 104 मुसारणे
55 मोज 105 मोज
    106 विलकोस
    107 तिळसे
    108 पिंपरोळी
    109 वरई बुद्रुक
    110 वरई खुर्द
       
56 घोणसई 111 घोणसई
    112 मेट
       
57 नारे 113 नारे
58 नांदणी 114 नांदणी
    115 अंबरभुई
       
59 निचोळे 116 निचोळे
60 नेहरोली 117 नेहरोली
61 परळी 118 परळी
62 पालसई 119 पालसई
    120 आसनस
    121 बोरांडा
    122 कळंभई
       
63 पेाशेरी 123 पेाशेरी
    124 पाली
       
64 पिंपळास 125 पिंपळास
65 पिक 126 पिक
    127 शिलोत्तर
       
66 सरसओहळ 128 सरसओहळ
    129 विलकोस
    130 शिळ
       
67 सांगे 131 सांगे
    132 नाणे
       
68 सारशी 132 सारशी
    133 मालोंडे
       
69 सापने बुद्रुक 134 सापने बुद्रुक
    135 सापने खुर्द
    136 करांजे
       
70 सापरोंडे 137 सापरोंडे
    138 मांगाठणे
    139 वर्धा
       
71 सुपोंडे 140 सुपोंडे
    141 कुमदळ
    142 रायसळगाव
       
72 सोनाळे बुद्रुक 143 सोनाळे बुद्रुक
    144 सोनाळे खुर्द
       
73 सोनशिव 145 सोनशिव
    146 गाळे
       
74 शेले 147 शेले
    148 कोलीमसरोवर
    149 धापड
    150 ढाढरे
       
75 शेल्टे   शेल्टे
      वाघोटे
       
76 तिळगाव   तिळगाव
      देवगाव
       
77 तुसे   तुसे
78 उसर   उसर
79 उचाट   उचाट
80 उज्जैनी   उज्जैनी
      वि-हे
      सातरोंडे
       
81 वरले   वरले
      किरवली
      कादिवली
       
82 वसुरी बुद्रुक   वसुरी बुद्रुक
      आवंढे
       
83 वडवली   वडवली
84 वरसाळे   वरसाळे