विभाग व योजना

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

माहीतीअ क्र पद मंजुर पद भरलेले पद रिक्त पदे
1 विस्तार अधिकारी MSRLM 1 1 0
2 तालुका समन्वयक 2 1 1
महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाविभागाचा परिचय1 विभागाचे नाव महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

2 विभागाचे कार्य महिला स्वयंसहाय्यता समुह स्थापन करणे

3. विभागातील कर्मचारी संवर्गनिहाय माहितीनाव पदनाम


1 सुनिल दत्तात्रेय पाटील विस्तार अधिकारी MSRLM खुला
2 शिरीष शंकर पाटील तालुका समन्वयक खुला
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाविभाग प्रमुखाचे पदनाम विस्तार अधिकारी


2 विभागाचा दुरध्वणी क्रमांक 2526271417

3 विभागाचा ई-मेल आयडी bdowada@gmail.com

माहे मासिक प्रगती अहवाल मार्च 2017 अखेरकामाचा तपशिल सन 2015-16 पर्यत साध्य सन 2016-2017 चा लंक्षाक सन 2016-2017 पर्यत साध्य शेरा
1 ग्राम पंचायत (ग्राम प्रवेश) 18 0 2
2 महसुल (गाव प्रवेश) 45 0 5
3 नवीन गट स्थापन (पुर्नत:नविन) 100 45 47
4 जुने गट MSRLM मध्ये समाविष्ट (SGSY) 81 25 31
5 एस एम 1 पायाभुत प्रशिक्षण (3 दिवसीय) 245 50 50
6 एस एम 2 पायाभुत प्रशिक्षण 30 0 13
7 दशसुत्री प्रमाणे (10 नियमन) 100 0 146
8 सी आर पी निवड ( समुदाय संसाधन वयक्ती ) 45 18 18
9 फिरता निधी( RF) 181 69 89
10 फिरता निधी( रक्कम लाखात) 26.23 10.35 13.35
11 कर्ज अर्थसहाय्या गट
(1st linkage//2nd linkage)
185 55 57
12 कर्ज अर्थसहाय्या (रक्कम लाखांत) 193.35 43.8 54.6
13 हिसोबनीस निवड ( b.k) 135 40 46
14 हिसोबनीस प्रशिक्षण (3 दिवसीय) 132 40 46