प्राथमिक आरोग्य केंद्र


तालुका आरोग्य विभाग , पंचायत समिती वाडा

प्रा . . कें , उपकेंद्र , पथक माहिती तपशील

. क्र

कार्यालयाचे नांव

. क्र

प्रा . . कें

. क्र

उपकेंद्र

. क्र

पथक

1

तालुका आरोग्य विभाग, पं.स.वाडा

1

कुडूस

1

चिचघर

1

गारगांव

2

खुपरी

2

सोनाळे

3

केळठण

3

निंबवली

4

कोंढला

5

चांबळे

6

उचाट

7

मांगाठणे

8

खैरै

9

देवगांव

2

खानिवली

1

कोने

2

तुसे

3

अबिटघर

4

नेहरोली

5

वसुरी

6

भावेघर

7

पालसई

3

गो-हे

1

वरले

2

सापने

3

कळमखांड

4

कंचाड

5

खुटल

6

ब्राम्हणगांव

7

गालतरे

8

सांगे

9

खरीवली

4

परळी

1

वाडा नं-1

2

वाडा नं-2

3

वाडा नं-3

4

मानिवली

5

गारगांव

6

मांडवा

7

परळी

8

उज्जैनी

9

मांगरुळ

10

सोनाळे

11

बिलघर

12

दाढरे