स्थायी प्रमाणपत्र (अ प्रमाणपत्र )क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती महिला व बाल कल्याण वाडा 1 विभाग08/14/2021 Download
2अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती बांधकाम विभाग08/14/2021 Download
3अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती पाटबंधारे विभाग08/14/2021 Download
4अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र खानिवली08/14/2021 Download
5अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुडूस08/14/2021 Download
6अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र गो-हे08/14/2021 Download
7अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती ग्रामपंचायत विभाग08/14/2021 Download
8अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती शिक्षण विभाग08/14/2021 Download
9अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग08/14/2021 Download
10अ प्रमाणपत्र प्राप्त /अप्राप्त कर्मचा-यांची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र परळी08/14/2021 Download