जिल्हा परिषद शाळापंचायत समिती वाडा

शिक्षण विभाग

वाडा गटातील जि . शाळांची नावे

. क्र .

केंद्र

शाळेचे नाव

शेरा

1

अबिटघर

जि.प.शाळा अबिटघर

2

अबिटघर

जि.प.शाळा साठेपाडा

3

अबिटघर

जि.प.शाळा मोरघेपाडा

4

अबिटघर

जि.प.शाळा बावली

5

अबिटघर

जि.प.शाळा पळसपाडा

6

अबिटघर

जि.प.शाळा चेंदवली

7

अबिटघर

जि.प.शाळा काकडपाडा

8

अबिटघर

जि.प.शाळा देवगाव

9

अबिटघर

जि.प.शाळा हिरवेपाडा

10

अबिटघर

जि.प.शाळा कांबारे

11

अबिटघर

जि.प.शाळा माळीपाडा

12

अबिटघर

जि.प.शाळा नडगेपाडा

13

अबिटघर

जि.प.शाळा कुहिलू

14

अबिटघर

जि.प.शाळा नेहालपाडा

15

अबिटघर

जि.प.शाळा बाबरपाडा

16

अबिटघर

जि.प.शाळा तिळगाव

17

अबिटघर

जि.प.शाळा नारळीपाडा

18

अबिटघर

जि.प.शाळा तोरणे

19

बालिवली

जि.प.शाळा बालिवली

20

बालिवली

जि.प.शाळा धापड

21

बालिवली

जि.प.शाळा गाळे

22

बालिवली

जि.प.शाळा कळंभोली

23

बालिवली

जि.प.शाळा कासघर

24

बालिवली

जि.प.शाळा शेले

25

बालिवली

जि.प.शाळा घाटाळपाडा

26

बालिवली

जि.प.शाळा शिरसाड

27

बालिवली

जि.प.शाळा गवतेपाडा

28

बालिवली

जि.प.शाळा सानशिव

29

बिलोशी

जि.प.शाळा आब्जे

30

बिलोशी

जि.प.शाळा आंबिस्ते बु.

31

बिलोशी

जि.प.शाळा वशिकपाडा

32

बिलोशी

जि.प.शाळा भावेघर

33

बिलोशी

जि.प.शाळा बिलोशी

34

बिलोशी

जि.प.शाळा गैारापूर

35

बिलोशी

जि.प.शाळा खानिवली म.

36

बिलोशी

जि.प.शाळा खानिवली उ.

37

बिलोशी

जि.प.शाळा निचोळे

38

बिलोशी

जि.प.शाळा वैतरणानगर

39

बिलोशी

जि.प.शाळा वसुरी खु.

40

देवळी

जि.प.शाळा आलमान

41

देवळी

जि.प.शाळा देसई

42

देवळी

जि.प.शाळा देवळी

43

देवळी

जि.प.शाळा हारोसाळे

44

देवळी

जि.प.शाळा गावठणपाडा

45

देवळी

जि.प.शाळा खैरे

46

देवळी

जि.प.शाळा मानिवली

47

देवळी

जि.प.शाळा पास्ते

48

देवळी

जि.प.शाळा पिक

49

देवळी

जि.प.शाळा सरसओहोल

50

देवळी

जि.प.शाळा शिळपाडा

51

देवळी

जि.प.शाळा सासणे

52

देवळी

जि.प.शाळा बुधरपाडा

53

देवळी

जि.प.शाळा शिलोत्तर

54

देवळी

जि.प.शाळा ठुणावे

55

देवळी

जि.प.शाळा उमरोठे

56

देवळी

जि.प.शाळा नदीपाडा

57

देवळी

जि.प.शाळा विलकोस

58

देवघर

जि.प.शाळा बिलावली

59

देवघर

जि.प.शाळा गायमाळपाडा

60

देवघर

जि.प.शाळा बुधावली

61

देवघर

जि.प.शाळा बुधरपाडा

62

देवघर

जि.प.शाळा देवघर

63

देवघर

जि.प.शाळा डोंगस्ते

64

देवघर

जि.प.शाळा गुंज

65

देवघर

जि.प.शाळा काटी

66

देवघर

जि.प.शाळा खरीवली

67

देवघर

जि.प.शाळा काचरेपाडा

68

देवघर

जि.प.शाळा पष्टेपाडा

69

गारगाव

जि.प.शाळा दाभोण

70

गारगाव

जि.प.शाळा आंबेपाडा

71

गारगाव

जि.प.शाळा चिंचपाडा

72

गारगाव

जि.प.शाळा गाळाचापाडा

73

गारगाव

जि.प.शाळा गारगाव

74

गारगाव

जि.प.शाळा नाकाडपाडा

75

गारगाव

जि.प.शाळा टोपलेपाडा

76

गारगाव

जि.प.शाळा झुगरेपाडा

77

गारगाव

जि.प.शाळा पिंजाळ

78

गारगाव

जि.प.शाळा वंगणपाडा

79

गारगाव

जि.प.शाळा बोरीचापाडा

80

गारगाव

जि.प.शाळा फणसपाडा

81

गारगाव

जि.प.शाळा उंबरदयाचापाडा

82

गारगाव

जि.प.शाळा बोडयाचापाडा

83

घोणसई

जि.प.शाळा चांबळे

84

घोणसई

जि.प.शाळा डाकिवली

85

घोणसई

जि.प.शाळा घोणसई

86

घोणसई

जि.प.शाळा मानपाडा

87

घोणसई

जि.प.शाळा पिलानेपाडा

88

घोणसई

जि.प.शाळा मांगाठणे

89

घोणसई

जि.प.शाळा तिल्हेरपाडा

90

घोणसई

जि.प.शाळा मेट

91

घोणसई

जि.प.शाळा घेाडविंदेपाडा

92

घोणसई

जि.प.शाळा मुसारणे

93

घोणसई

जि.प.शाळा नारे म.

94

घोणसई

जि.प.शाळा नारे उ.

95

घोणसई

जि.प.शाळा उचाट

96

गेा-हे

जि.प.शाळा आपटी

97

गेा-हे

जि.प.शाळा भेापिवली

98

गेा-हे

जि.प.शाळा देवळी

99

गेा-हे

जि.प.शाळा गो-हे

100

गेा-हे

जि.प.शाळा मानकूलीपाडा

101

गेा-हे

जि.प.शाळा खरीवली को.

102

गेा-हे

जि.प.शाळा टकलीपाडा

103

गेा-हे

जि.प.शाळा मुंगूस्ते

104

गेा-हे

जि.प.शाळा नाणे

105

गेा-हे

जि.प.शाळा राईकरीपाडा

106

गेा-हे

जि.प.शाळा भेकरीचापाडा

107

गेा-हे

जि.प.शाळा सांगे

108

गेा-हे

जि.प.शाळा कोंबडखेाप

109

गेा-हे

जि.प.शाळा शेलटे

110

गेा-हे

जि.प.शाळा वावेघर

111

हमरापूर

जि.प.शाळा अंभई

112

हमरापूर

जि.प.शाळा आमगाव

113

हमरापूर

जि.प.शाळा बरफपाडा

114

हमरापूर

जि.प.शाळा धुसाळपाडा

115

हमरापूर

जि.प.शाळा गालतरे

116

हमरापूर

जि.प.शाळा गुहिर

117

हमरापूर

जि.प.शाळा हमरापूर

118

हमरापूर

जि.प.शाळा मालपाडा

119

हमरापूर

जि.प.शाळा खिंडीचापाडा

120

हमरापूर

जि.प.शाळा करंजपाडा

121

हमरापूर

जि.प.शाळा खुटल

122

हमरापूर

जि.प.शाळा कुर्ले

123

जामघर

जि.प.शाळा चिखले

124

जामघर

जि.प.शाळा जामघर

125

जामघर

जि.प.शाळा भेाईरपाडा

126

जामघर

जि.प.शाळा खुपरी

127

जामघर

जि.प.शाळा ठाकरेपाडा

128

जामघर

जि.प.शाळा कोनसई

129

जामघर

जि.प.शाळा मेघवालेपाडा

130

जामघर

जि.प.शाळा किनईपाडा

131

जामघर

जि.प.शाळा लखमापूर

132

जामघर

जि.प.शाळा डेांगरपाडा

133

जामघर

जि.प.शाळा नेहरोली

134

जामघर

जि.प.शाळा भुजडपाडा

135

कळंभे

जि.प.शाळा दाढरे

136

कळंभे

जि.प.शाळा निहाली

137

कळंभे

जि.प.शाळा कळंभे

138

कळंभे

जि.प.शाळा कापरी

139

कळंभे

जि.प.शाळा कोलीम सरोवर

140

कळंभे

जि.प.शाळा निशेत

141

कळंभे

जि.प.शाळा सोनाळे बु.

142

कळंभे

जि.प.शाळा सोनाळे खु.

143

कंचाड

जि.प.शाळा ब्राम्हणगाव

144

कंचाड

जि.प.शाळा कळमखांड

145

कंचाड

जि.प.शाळा नानापाटीलपाडा

146

कंचाड

जि.प.शाळा कंचाड

147

कंचाड

जि.प.शाळा पांढरेपाडा

148

कंचाड

जि.प.शाळा मरलेपाडा

149

कंचाड

जि.प.शाळा कुमदळ

150

कंचाड

जि.प.शाळा रायसलपाडा

151

कंचाड

जि.प.शाळा लोहारपाडा

152

कंचाड

जि.प.शाळा मांडा

153

कंचाड

जि.प.शाळा मांडागाव

154

कंचाड

जि.प.शाळा शिपाईपाडा

155

कंचाड

जि.प.शाळा सुपोंडे

156

कंचाड

जि.प.शाळा वाघोटे

157

केळठण

जि.प.शाळा अमरभूई

158

केळठण

जि.प.शाळा बामणशेत

159

केळठण

जि.प.शाळा दोधडेपाडा

160

केळठण

जि.प.शाळा गोराड

161

केळठण

जि.प.शाळा कोचेचापाडा

162

केळठण

जि.प.शाळा अवचितपाडा

163

केळठण

जि.प.शाळा केळठण

164

केळठण

जि.प.शाळा नेवालपाडा

165

केळठण

जि.प.शाळा लोहपे

166

केळठण

जि.प.शाळा गायगोठा

167

केळठण

जि.प.शाळा नांदणी

168

केळठण

जि.प.शाळा कोशिमशेत

169

केळठण

जि.प.शाळा निंबवली

170

कोंढले

जि.प.शाळा बेरशेती

171

कोंढले

जि.प.शाळा जाळे

172

कोंढले

जि.प.शाळा गावितपाडा

173

कोंढले

जि.प.शाळा आंबिवली

174

कोंढले

जि.प.शाळा बांधणपाडा

175

कोंढले

जि.प.शाळा दिनकरपाडा

176

कोंढले

जि.प.शाळा कोंढले

177

कोंढले

जि.प.शाळा चंद्रपाडा

178

कोंढले

जि.प.शाळा म्हसवळ

179

कोंढले

जि.प.शाळा उंबरपाडा

180

कोंढले

जि.प.शाळा रावतेपाडा

181

कोंढले

जि.प.शाळा उसर

182

कोंढले

जि.प.शाळा पासोडीपाडा

183

कोंढले

जि.प.शाळा वारनोल

184

कोंढले

जि.प.शाळा झाडखैरे

185

कोने

जि.प.शाळा गातेस बु.

186

कोने

जि.प.शाळा पाहूणीपाडा

187

कोने

जि.प.शाळा गातेस खु.

188

कोने

जि.प.शाळा कोळकेवाडी

189

कोने

जि.प.शाळा गोळेघर

190

कोने

जि.प.शाळा कोने

191

कोने

जि.प.शाळा मालोंडे

192

कोने

जि.प.शाळा सारशी

193

कोने

जि.प.शाळा सावरखांड

194

कोने

जि.प.शाळा दोधडेपाडा

195

कोने

जि.प.शाळा तुसे

196

कोने

जि.प.शाळा तुसे वसाहत

197

कोने

जि.प.शाळा जांभूळपाडा

198

कुडूस

जि.प.शाळा गडगपाडा

199

कुडूस

जि.प.शाळा वडपाडा

200

कुडूस

जि.प.शाळा मोहोटयाचापाडा

201

कुडूस

जि.प.शाळा पळसपाडा

202

कुडूस

जि.प.शाळा चिंचघर

203

कुडूस

जि.प.शाळा चिंचघरपाडा

204

कुडूस

जि.प.शाळा कुडूस म.

205

कुडूस

जि.प.शाळा कुडूस उ.

206

कुडूस

जि.प.शाळा मल्याणपाडा

207

कुडूस

जि.प.शाळा सापरोंडे

208

कुडूस

जि.प.शाळा तळसाचापाडा

209

कुडूस

जि.प.शाळा वडवली म.

210

कुडूस

जि.प.शाळा वडवली उ.

211

कुडूस

जि.प.शाळा उसर कॅम्प उ.

212

मांडवा

जि.प.शाळा डाहे

213

मांडवा

जि.प.शाळा बोचलपाडा

214

मांडवा

जि.प.शाळा कशिवली

215

मांडवा

जि.प.शाळा कुंभिस्ते

216

मांडवा

जि.प.शाळा मलावरकरपाडा

217

मांडवा

जि.प.शाळा खोडदे

218

मांडवा

जि.प.शाळा धावरपाडा

219

मांडवा

जि.प.शाळा मांडवा

220

मांडवा

जि.प.शाळा बालशेतपाडा

221

मांडवा

जि.प.शाळा घेाडसाखरे

222

मांडवा

जि.प.शाळा ओगदे

223

मांडवा

जि.प.शाळा वडपाडा

224

मांडवा

जि.प.शाळा मेाहमाळ

225

मांडवा

जि.प.शाळा पाचघर

226

मांडवा

जि.प.शाळा परळी

227

मांडवा

जि.प.शाळा सागमाळ

228

मांडवा

जि.प.शाळा तिळमाळ

229

मांडवा

जि.प.शाळा चारणवाडी

230

मेाज

जि.प.शाळा बिलघर

231

मेाज

जि.प.शाळा मोज

232

मेाज

जि.प.शाळा वडवली

233

मेाज

जि.प.शाळा मोरेपाडा

234

मेाज

जि.प.शाळा पिंपरोली

235

मेाज

जि.प.शाळा तिळसे

236

मेाज

जि.प.शाळा वरई बु.

237

मेाज

जि.प.शाळा वरई खु.

238

मेाज

जि.प.शाळा भुजडपाडा

239

मेाज

जि.प.शाळा विलकोस

240

पालसई

जि.प.शाळा जांभळयाचापाडा

241

पालसई

जि.प.शाळा खुटलपाडा

242

पालसई

जि.प.शाळा आंबिस्ते खु.

243

पालसई

जि.प.शाळा असनस

244

पालसई

जि.प.शाळा आवंढे

245

पालसई

जि.प.शाळा बोरांडे

246

पालसई

जि.प.शाळा कळंभई

247

पालसई

जि.प.शाळा रानतळापाडा

248

पालसई

जि.प.शाळा डबकेपाडा

249

पालसई

जि.प.शाळा पालसई

250

पालसई

जि.प.शाळा रावचापाडा

251

पालसई

जि.प.शाळा वसुरी बु.

252

पालसई

जि.प.शाळा हटटीचापाडा

253

पेाशेरी

जि.प.शाळा किरवली

254

पेाशेरी

जि.प.शाळा पाली

255

पेाशेरी

जि.प.शाळा गावठणपाडा पाली

256

पेाशेरी

जि.प.शाळा पिंपळास

257

पेाशेरी

जि.प.शाळा पिंगेमान

258

पेाशेरी

जि.प.शाळा वाघातपाडा

259

पेाशेरी

जि.प.शाळा पोशेरी

260

पेाशेरी

जि.प.शाळा शिंगडापाडा

261

पेाशेरी

जि.प.शाळा माळीपाडा

262

पेाशेरी

जि.प.शाळा सापने बु.

263

पेाशेरी

जि.प.शाळा धानवापाडा

264

पेाशेरी

जि.प.शाळा सापने खु.

265

पेाशेरी

जि.प.शाळा कासघरपाडा

266

पेाशेरी

जि.प.शाळा बर फपाडा

267

पेाशेरी

जि.प.शाळा वरले

268

उज्जैनी

जि.प.शाळा आखाडा

269

उज्जैनी

जि.प.शाळा मांगरूल

270

उज्जैनी

जि.प.शाळा उंबरपाडा

271

उज्जैनी

जि.प.शाळा वंगणपाडा

272

उज्जैनी

जि.प.शाळा सातरोंडे

273

उज्जैनी

जि.प.शाळा भेाकरपाडा

274

उज्जैनी

जि.प.शाळा घायपातपाडा

275

उज्जैनी

जि.प.शाळा उज्जैनी

276

उज्जैनी

जि.प.शाळा साखरशेत

277

उज्जैनी

जि.प.शाळा केळीचापाडा

278

उज्जैनी

जि.प.शाळा वरसाळे

279

उज्जैनी

जि.प.शाळा बेारशेती

280

उज्जैनी

जि.प.शाळा काटीचापाडा

281

उज्जैनी

जि.प.शाळा सागपाडा

282

उज्जैनी

जि.प.शाळा वि-हे

283

उज्जैनी

जि.प.शाळा वडवली

284

वाडा

जि.प.शाळा ऐनशेत

285

वाडा

जि.प.शाळा गांध्रे

286

वाडा

जि.प.शाळा ठाकरेपाडा

287

वाडा

जि.प.शाळा कादीवली

288

वाडा

जि.प.शाळा पेठरांजणी

289

वाडा

जि.प.शाळा काथोडपाडा

290

वाडा

जि.प.शाळा कवटेपाडा

291

वाडा

जि.प.शाळा मोहोंडयाचापाडा

292

वाडा

जि.प.शाळा सोनारपाडा

293

वाडा

जि.प.शाळा विवेकनगर

294

वाडा

जि.प.शाळा वाडा

295

वाडा

जि.प.शाळा वाडा उ.

296

वाडा

जि.प.शाळा तळयाचापाडा